Samarbejde og dokumentation

Samarbejde vægtes højt på Bocentret. Både med borger, pårørende og myndighed. Vi sikrer desuden løbende og systematisk dokumentation.

Samarbejde
På Bocentret vægter vi samarbejdet med borgeren. Vi vægter samarbejdet med pårørende, som vi samarbejder med om borgerens udvikling, i den udstrækning borgeren ønsker det. I hver afdeling afholdes dialogmøder for gruppen af pårørende to gange årligt..
På Bocentret er fokus samtidig på et tæt koordineret samarbejde med myndighed i handlekommunen. Vi sikrer, at myndigheden holdes orienteret blandt andet igennem statusbeskrivelser hver 6. måned på § 107-tilbud og årligt på længerevarende tilbud. Myndigheden får derved den bedste forudsætning for en tæt opfølgning.

Metoder
På Bocentret arbejder vi metodisk. Det betyder, vi gør os overvejelser om, hvad målet med indsatsen sammen med borgeren er, samt om hvilke midler, der er hensigtsmæssige for at nå dette mål. Samtidig bestræber vi os på at arbejdet er tilrettelægges på så systematisk en måde, at medarbejderen selv og medarbejderens kolleger kan arbejde efter den samme systematiske indsats. Vi har metodebeskrivelser, der medvirker til at fremme en helhedsorienteret og reflekteret indsats, der sikrer udvikling og vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Disse beskrivelser er samlet i Bocentrets metodekatalog, som du finder her.
De metoder, der er præsenteret i kataloget kan i sagens natur ikke være en udtømmende liste over de praksisser, der faktisk arbejdes med  eller må arbejdes med på Bocentret. Snarere er det en oversigt over de metoder, der udgør fundamentet for den indsats, vi som Bocenter tilbyder borgerne.

Dokumentation og evaluering
At evaluere og dokumentere vores faglige indsats er en vigtig forudsætning for at tilrettelægge aktiviteter, der er i overensstemmelse med borgernes behov - også når de ændrer sig. Derfor følger vi vedvarende op på indsatsen og vurderer om de metoder, vi anvender, og måden vi anvender dem på, har de ønskede effekter, eller om der er behov for justering af vores faglige tiltag.