Spring menu over

Love og Rammer

Disse paragraffer i Lov om Social Service danner lovgivningsmæssige rammer omkring vores arbejde.

•§ 85 - bostøtte i eget hjem

” Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.” Tilbuddet på Følstruphusene og Botilbud Vingen ydes efter denne paragraf.

•§ 107 - midlertidige botilbud

” Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. (…)” Tilbuddene på Boligerne på Skovstien  og Freydal ydes efter denne paragraf.

•§ 104 - aktivitets- og samværstilbud

" Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene." Tilbuddene på Regnbuen ydes efter denne paragraf.

§ 86 Stk. 2.

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor." Tilbuddene på Regnbuen ydes efter denne paragraf.

ABL § 105 

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Hillerød Kommunes visioner på området

Politikerne i Hillerød Kommune har også fastlagt visioner for området,  beskrevet i budgetanalysen 2010, som også sætter rammerne for vores arbejde:

•At fastholde og udvikle tilbuddene til voksne med særlige behov
•At tilbuddene tager afsæt i borgernes ressourcer og muligheder for et værdigt og meningsfuldt liv
•At borgerne har en høj grad af indflydelse og medinddragelse i eget liv uanset funktionsniveau
•At inddrage borgere, pårørende og interesseorganisation i udviklingen af området
•At sikre, at tilbuddene har afsæt i den bedste nationale og internationale praksis
•At sikre dokumentation af effekten af de givne tilbud
•At sikre en korrekt, effektiv, gennemsigtig og kvalitetsbevidst sagsgang

Logo