Velkommen til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Bocenter for unge og voksne med særlige behov er et tilbud til unge og voksne med forskellige former for udviklingshæmning, som medfører et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Bocentret er fordelt på adresser både i Nødebo og Hillerød. I Nødebo ligger Følstruphusene ved bredden af Esrum Sø - her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105 og Servicelovens § 85. I Hillerød ligger Botilbud Vingen i skovbrynet nær CSU Egedammen - her tilbydes døgnpladser efter ABL § 105 og Servicelovens § 85. Boligerne på Skovstien 2-12 er et midlertidigt botilbud til unge efter Servicelovens  § 107.  Midt i Følstuphusene i Nødebo ligger Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen, som er et tilbud efter Servicelovens § 104. Freydal, er et nyt midlertidigt tilbud til psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser mellem 18 og 50 år, og ligger også i Hillerød.

Bocentret hører under Hillerød Kommune, men vi modtager også borgere fra andre kommuner.

NYHEDER: Læs her i LEV-bladet fra juni 2018 hvordan socialpædagoger og ergoterapeuter inspirerer hinanden og skaber god dynamik mellem de forskellige fagligheder - med blandt andet mere selvhjulpenhed for borgerne som resultat.

Vi er på Bocentret blevet inviteret til at deltage i KL og SL’s projekt Fremtidens boformer. Læs mere om det her.