Rammer og lovgivning

Som botilbud er vi reguleret af en række forskellige love. Nedenfor kan du læse om de vigtigste rammer for vores arbejde.

Disse paragraffer i Lov om Social Service danner lovgivningsmæssige rammer omkring vores arbejde.

•§ 85 ” Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.” Tilbuddet på Følstruphusene og Botilbud Vingen ydes efter denne paragraf.


•§ 107 - midlertidige botilbud ” Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. (…)” Tilbuddet på Skovstien 8, 10 og 12 og Freydal ydes efter denne paragraf.


•§ 108 - varige botilbud ” Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. (…)” Tilbuddet på Skovstien 2, 4 og 6 ydes efter denne paragraf.

•§ 104 - aktivitets- og samværstilbud " Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene." Tilbuddene på Regnbuen ydes efter denne paragraf.

§ 86 Stk. 2. "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor." Tilbuddene på Regnbuen ydes efter denne paragraf.

•§141 - Handleplanen - der udarbejdes en individuel pædagogisk handleplan for hver beboer i et samarbejde mellem beboer, medarbejdere på Bocentret og sagsbehandler.

Se hele loven på Retsinfo.dk


Hillerød Kommunes visioner på området

Politikerne i Hillerød Kommune har også fastlagt visioner for området,  beskrevet i budgetanalysen 2010, som også sætter rammerne for vores arbejde:

•At fastholde og udvikle tilbuddene til voksne med særlige behov
•At tilbuddene tager afsæt i borgernes ressourcer og muligheder for et værdigt og meningsfuldt liv
•At borgerne har en høj grad af indflydelse og medinddragelse i eget liv uanset funktionsniveau
•At inddrage borgere, pårørende og interesseorganisation i udviklingen af området
•At sikre, at tilbuddene har afsæt i den bedste nationale og internationale praksis
•At sikre dokumentation af effekten af de givne tilbud
•At sikre en korrekt, effektiv, gennemsigtig og kvalitetsbevidst sagsgang