Tilbud og ydelser

Bocenter for unge og voksne med særlige behov tilbyder ydelser, som er tilpasset flere målgrupper med forskellige behov. Formålet med alle vores ydelser er at sikre en tværfaglig indsats, sådan at borgeren får opfyldt sit behov for personlig og praktisk hjælp, støtte til de daglige funktioner, socialpædagogisk støtte, pædagogiske ledsagelse samt at borgerne indgår i socialt samvær og -netværk og har et trygt hjemme- eller samværsmiljø.

Vi yder socialpædagogisk støtte og omsorg med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret og hjælper beboerne med hverdagens praktiske gøremål. Vi respekterer, at vi arbejder som gæster i beboernes eget hjem. Vi tænker støtte og aktiviteter ind i en helhedsløsning, hvor vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og behov.De daglige gøremål og aktiviteter sker med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker. Nogle beboere bliver hjemme i Bocentret, nogle går i skole eller i dagtilbud, mens andre går på arbejde.Det daglige arbejde med den enkelte borger tager afsæt i borgerens § 141-handleplan samt den pædagogiske handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende.

En individuelt tilpasset indsats 
Alle mennesker rummer ressourcer og muligheder, uanset funktionsevne og diagnose. Som botilbud er det vores opgave tilpasse indsatsen til den enkeltes behov og evner. Med en personorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte beboer, bliver det muligt at inkludere en bred variation af særlige behov. 

Varierende støttebehov - varierende tilbud
I Følstruphusene og Boligerne på Skovstien bor borgere med meget varierede behov for støtte og omsorg.
En stor del af vores beboere har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og et betydeligt behov for pleje og omsorg. De får støtte til blandt andet den personlige hygiejne, praktiske gøremål og oprettelsen og vedligeholdelsen af sociale relationer med udgangspunkt i deres ønsker. 

Ungdomstilbud
Til yngre beboere har vi i Boligerne på Skovstien, som er et midlertidigt botilbud. Her yder vi socialpædagogisk indsats med sigte på at afklare de unges fremtidige bomuligheder. 

Socialpsykiatrisk tilbud
1. september 2018 åbnede Freydal som midlertidigt botilbud til psykisk sårbare unge og voksne  fra 18-50 år.

Detaljeret indsigt
Du kan få meget mere indsigt i de forskellige tilbud ved at kigge på de tilhørende kvalitetsstandarder og ydelseskataloger. Vær opmærksom på, at de kan være under opdatering i begyndelsen af året.

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------